قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت  »  تارباعاتاي جۋرنالى
تىزىمدىك قاتارى ۋاقىتقا قاراي كورىلىم بويىنشا باعا بويىنشا
جالپى1تال قازىرگى:1/1بەت باس بەت الدىڭعى 1 كەيىنگى سوڭعى 
بەكەت تانىسترعان تارباعاتاي جۋرنالى

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىنا ءتان!

copyright 2018 京ICP备14027709号-2